വഴിയാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയായി കാട്ടാന

റോഡിലൂടെ പോകുന്നവരെ ഭീഷണി പെടുത്തിയും, വണ്ടി തടഞ്ഞും കാട്ടാന