പ്രാർഥികനായി പൂജാമുറിയിൽ കയറിയപ്പോൾ കണ്ടത്, മൂർഖൻ പാമ്പിനെ (വീഡിയോ)