ചിന്തിച്ചകാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ, വടക്കൻ ചൊവ്വ ഭഗവതി മന്ത്രം