പരിഹസിച്ചവരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വളർച്ച, ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജീവിതം മാറി മാറിയും