ഇതിൽ ഒന്നിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും, നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു രഹസ്യം പറയാം