കൊച്ചുകുടുംബത്തിന്റെ അടിപൊളി വീട്, കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നിർമിച്ചത്