ഇതിലും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വീട് നിർമിക്കാൻ കഴിയില്ല