കിടന്നുറങ്ങാൻ വേറെ സ്ഥലം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആന കുട്ടി (വീഡിയോ)

ഉറങ്ങാൻ വേറെ സ്ഥലം കിട്ടാതിരുന്നതിനാൽ കുട്ടിയാന കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ. വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ