പശുവിനെ കടിക്കാൻ വന്ന മൂർഖൻ പാമ്പിനെ അതി സാഹസികമായി പിടികൂടി (വീഡിയോ)