സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടാൻ ഈ കാര്യം മാവിലായി ചെയ്താൽ മതി