7 ലക്ഷം രൂപക്ക് 2200 sqft വീട് നിമിക്കാം

വീട് എന്ന ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സ്വപ്നം തന്നെ ആണ് എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ വീട് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആണ് നമ്മളിൽ പലരും എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ വീട് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നു ,നിങ്ങൾ പുതിയ ഒരു വീട് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ…
Read More...

32 ലക്ഷത്തിന് ഇന്റീരിയർ ചെയ്ത ഒരു വീട്

32 ലക്ഷത്തിന് ഇന്റീരിയർ സഹിതം ചെയ്ത വീട് , വളരെ വലിയ വീട് തന്നെ ആണ് ഇത് , എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വീട് , വീട് എന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപനം തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ എല്ലാവരും വീട് നിമിക്കുന്നു എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വരുന്നവർ ഈ ഒരു വീഡിയോ…
Read More...