ഈ മന്ത്രം മൂന്നുതവണ ഉരുവിട്ടാൽ, അത്ഭുതം സംഭവിക്കും