നടക്കില്ല എന്നുകരുതിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നടക്കാൻ ഈ മന്ത്രം