5 ലക്ഷം രൂപയുടെ അടിപൊളി വീട്, ഏതൊരു സാധാരണകാരനും അനായാസം നിർമിക്കാം