കാട്ടാനയുടെ കൂടി ഒളിച്ചോടി കുംകി ആന, അവസാനം തിരിച്ച എത്തി