കുങ്കിയാനയെ രക്ഷപെടാൻ സഹായിച്ചത് കാട്ടാനകൾ ? ഇവരുടെ സ്നേഹം കണ്ടോ…!