നടക്കാതെ പോയ എല്ലാ കാര്യവും നടക്കാൻ ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മതി