രണ്ട് തലയും ഒരു ശരീരവും ഉള്ള അപൂർവ ഇനം പാമ്പ് (വീഡിയോ)

പാമ്പിനെ കാണാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞ പാമ്പിനെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിചിത്രത്ത നിറഞ്ഞ പാമ്പാണ് ഇത്. ഒരു ശരീരത്തിൽ രണ്ട് തലകൾ, വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു