നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്കായി ഒരു വീട്, കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നിർമിച്ചത്