ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ട എല്ലാം ഉള്ള വീട്, വെറും 11 ലക്ഷം രൂപക്ക്