10 ലക്ഷം രൂപക്ക് ഒരു അടിപൊളി വീട്, വെറും 40 ദിവസം കൊണ്ട്