35% സബ്സിഡിയുള്ള PMEGP വായ്പ പദ്ധതിയുമായി സർക്കാർ

0

35% സബ്സിഡിയുള്ള PMEGP വായ്പ സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം വ്യവസായ മന്ത്രാലയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമേഖലാ പദ്ധതിയാണ് PMEGP. ദേശീയ തലത്തിൽ നോഡൽ ഏജൻസിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ ആണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ, സംസ്ഥാന കെവിഐസി ഡയറക്ടറേറ്റുകൾ, സംസ്ഥാന ഖാദി, ഗ്രാമവ്യവസായ ബോർഡുകൾ ( കെവിഐബികൾ , ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ (ഡിഐസി), കയർ ബോർഡ് എന്നിവ വഴി നടപ്പാക്കുന്ന ഏജൻസികൾ വഴിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.
‘MEGP യുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ .കാർഷികേതര മേഖലയിൽ പുതിയ സൂക്ഷ്മസംരംഭങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ബാങ്ക് ധനസഹായ പദ്ധതി. ബാങ്ക് ലോണിൻ്റെ മാർജിൻ മണി സബ്‌സിഡി 15% മുതൽ 35% വരെയാണ്. നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ 50 ലക്ഷം രൂപയും. സേവന മേഖലയിൽ 20 ലക്ഷം
. SC/ ST/ സ്ത്രീകൾ/ PH/ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ/ വിമുക്ത ഭടന്മാർ/ NER തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 35%, നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ 25% എന്നിങ്ങനെയാണ് മാർജിൻ മണി സബ്‌സിഡി.18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അർഹതയുണ്ട്പിഎംഇജിപിക്ക് കീഴിൽ പ്രോജക്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായത്തിന് വരുമാന പരിധിയില്ല
നിർമ്മാണത്തിന് 10 ലക്ഷം വരെയും സേവന മേഖലയ്ക്ക് 5 ലക്ഷം വരെയും പദ്ധതി ചെലവിന് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ആവശ്യമില്ല
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ളതും അതിനു മുകളിലുള്ളതുമായ പ്രോജക്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് എട്ടാം ക്ലാസ് പാസായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക,

Leave A Reply

Your email address will not be published.