പാപ്പാന്മാർക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാതെ ഇടഞ്ഞ കൊമ്പൻ

0

ആനകളുടെ ആക്രമണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആണ് , അങ്ങിനെ നിരവധി വീഡിയോ ആണ് ആനകൾ ഇടയുന്നതു അപകടമുണ്ടാകുന്നതും ആയ വീഡിയോ നിരവധി ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉള്ളത്, എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് , ആനയും പപ്പനും തമ്മിൽ നല്ല ഒരു ബന്ധം തന്നെ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ചട്ടം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാപ്പാന്മാർ ആണ് എന്നാൽ ആനകൾക്ക് പാപ്പാന്മാരോടും വളരെ അടുപ്പം തന്നെ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് , എന്നാൽ അങ്ങിനെ പപ്പനും ആനയും തമ്മിൽ സ്നേഹം പങ്കിടുന്ന വീഡിയോകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആണ് , എന്നാൽ ആനകൾ ഇടഞ്ഞു ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശനങ്ങൾ ചേരുന്നതൊന്നുമല്ല , ആനകൾ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അപകടം തന്നെ ആണ് ,

 

ആനകൾക്ക് മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കാനുള്ള സഹചാര്യം വളരെ കൂടുതൽ ആണ് , എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ആന ഇടഞ്ഞു ഉണ്ടായ പ്രശനം ആണ് ഇത് , ആന ഇടാന് പാപ്പാനെയും അനുസരിക്കാതെ ആണ് നിൽക്കുന്നത്,പാപ്പാന്മാർക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാതെ ഇടഞ്ഞ കൊമ്പൻ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് , ആനയെ മെരുക്കാൻ പാപ്പാന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയും കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

https://youtu.be/VLZ6w53NImM

Leave A Reply

Your email address will not be published.